Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 142 - Odmena

4.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8.19 Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 142 - Odmena

Kolektív autorov

§ 142

Odmena

(1) Štátnemu zamestnancovi je možné poskytnúť odmenu

a) za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností vyplývajúcich z opisu štátnozamestnaneckého miesta,

b) za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy alebo jej ucelenej časti,

c) za plnenie služobných úloh neprítomného štátneho zamestnanca, ak mu nepatrí príplatok za zastupovanie,

d) pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku, najviac v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu,

e) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d) za kvalitné plnenie služobných úloh, najviac v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu,

f) pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, najviac v sume trojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skončení,

g) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za plnenie služobných úloh,

h) pri príležitosti vianočných sviatkov za plnenie služobných úloh.

(2) Štátny zamestnanec, ktorý v služobnom hodnotení za kalendárny rok dosiahol vynikajúce výsledky alebo veľmi dobré výsledky, má nárok na jednorazovú odmenu.

(3) Návrh na poskytnutie odmeny vrátane jej sumy písomne odôvodní nadriadený vedúci zamestnanec.

(4) Štátnemu zamestnancovi podľa § 7 ods. 2 písm. b), okrem riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady, a členovi rady je možné poskytnúť odmenu podľa odseku 1 písm. a), b), g), h) najviac do výšky 20 % jeho ročného funkčného platu.

(5) Odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa odseku 1 písm. h) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.


K § 142

V záujme zachovania diferencovaného hodnotenia činností vykonávaných štátnymi zamestnancami sa naďalej zachováva odmena. Odmena sa rozlišuje na nárokovú a nenárokovú časť platu štátneho zamestnanca. Nárok na jednorazovú odmenu bude mať štátny zamestnanec po dosiahnutí vynikajúcich alebo veľmi dobrých výsledkov v služobnom hodnotení za kalendárny rok. Suma nárokovej odmeny sa neurčuje. Odmenu bude možné priznať aj štátnemu zamestnancovi pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru ak preukáže nárok na dôchodok (predčasný starobný, starobný, invalidný) a požiada o príslušný dôchodok do jedného mesiaca po jeho skončení, nielen ak požiada o príslušný dôchodok pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru. Odmenu bude môcť služobný úrad priznať štátnemu zamestnancovi v určitej výške nielen pri dosiahnutí 50 rokov veku, ale aj pri dosiahnutí 60 rokov veku. Ďalej sa zachováva možnosť priznať odmenu v určitej výške pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru z ustanovených dôvodov za kvalitné plnenie služobných úloh. Návrh na odmenu a suma každej odmeny priznanej štátnemu zamestnancovi musí byť naďalej odôvodnená priamym nadriadeným vedúcim štátnym zamestnancom.

Podľa zákona výška odmeny štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii podľa § 7 ods. 3 písmena b) (okrem riaditeľa kancelárie Bezpečnostnej rady) a členom rady pre štátnu službu, je percentuálne


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: