Input:

KOMENTÁR K ZÁKONU O ŠTÁTNEJ SLUŽBE (55/2017 Z.z.) - Princípy štátnej služby

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 KOMENTÁR K ZÁKONU O ŠTÁTNEJ SLUŽBE (55/2017 Z.z.) - Princípy štátnej služby

Kolektív autorov

PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Čl. 1

Princíp politickej neutrality

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch uprednostňujú verejný záujem pred politickým záujmom a konajú spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že zvýhodňujú ktorúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Princíp politickej neutrality sa uplatňuje najmä prostredníctvom povinnosti štátneho zamestnanca konať politicky neutrálne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s politickými záujmami, nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby v prospech politickej strany alebo politického hnutia a prostredníctvom povinnosti služobného úradu rozhodovať v štátnozamestnaneckých vzťahoch politicky neutrálne.

Čl. 2

Princíp zákonnosti

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi. Ochranu štátneho zamestnanca voči konaniu, ktoré sa považuje za nezákonné, zaručujú zákonom ustanovené práva štátneho zamestnanca.

Čl. 3

Princíp transparentného zamestnávania

Služobný úrad zabezpečuje verejný prístup k informáciám o výberovom konaní a uchádzač o štátnu službu má právo na verejný prístup k týmto informáciám. Každý uchádzač o štátnu službu má rovnakú možnosť prihlásiť sa do výberového konania na štátnozamestnanecké miesto a po splnení zákonom ustanovených podmienok prijatia do štátnej služby má právo na prijatie do štátnej služby. Služobný úrad vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje výberové konanie za podmienok a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon.

Čl. 4

Princíp efektívneho riadenia

Služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. Princíp efektívneho riadenia štátnych zamestnancov sa uplatňuje najmä riadením a kontrolou štátnych zamestnancov vedúcimi štátnymi zamestnancami, vytváraním podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby prostredníctvom systemizácie štátnozamestnaneckých miest a služobného hodnotenia.

Čl. 5

Princíp nestrannosti

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom a služobný úrad pri rozhodovaní v štátnozamestnaneckých vzťahoch koná objektívne. Princíp nestrannosti sa uplatňuje najmä povinnosťou štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov služobného úradu s osobnými záujmami, a nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.

Čl. 6

Princíp profesionality

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito, v súlade s Etickým kódexom štátneho zamestnanca a služobný úrad mu poskytuje alebo zabezpečuje zodpovedajúce vzdelávanie na dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu umožní kvalitný výkon štátnej služby. Princíp profesionality sa uplatňuje najmä dlhodobým profesionálnym rozvojom štátneho zamestnanca, podporou kariérneho rastu, pravidelným služobným hodnotením, právom a povinnosťou štátneho zamestnanca vzdelávať sa, ako aj povinnosťou služobného úradu vzdelávať štátneho zamestnanca.

Čl. 7

Princíp transparentného a rovnakého odmeňovania

Pri odmeňovaní štátneho zamestnanca je služobný úrad povinný rozhodovať len na základe podmienok ustanovených zákonom.

Čl. 8

Princíp stability

Štátny zamestnanec je chránený pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov. Princíp stability sa uplatňuje najmä prostredníctvom stálej štátnej služby, odvolania z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca len z dôvodov ustanovených zákonom a prostredníctvom inštitútu nadbytočného štátneho zamestnanca.

Čl. 9

Princíp rovnakého zaobchádzania

Služobný úrad postupuje v štátnozamestnaneckých vzťahoch vo vzťahu k štátnemu zamestnancovi a uchádzačovi o štátnu službu podľa zásady rovnakého zaobchádzania a rešpektuje ich súkromie, ústavné práva a zákonné práva.


Súčasťou vykonávania štátnej služby sú ideové princípy, na ktorých je budovaná. Ich cieľom je zabezpečiť maximálnu mieru efektivity a hospodárnosti pri poskytovaní služieb verejnosti.

Princípy štátnej služby

K Čl. 1

Princíp politickej neutrality vyzdvihuje verejný záujem nad politické záujmy štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby. Rovnako sa však vzťahuje na služobné úrady, ktoré majú na základe tohto princípu rozhodovať o veciach týkajúcich sa štátnozamestnaneckého pomeru politicky neutrálne. Tento princíp sa uplatňuje cez príslušné povinnosti štátneho zamestnanca ako aj služobného úradu.

K Čl. 2

Princíp zákonnosti znamená, že štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby postupuje vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a služobnými predpismi. Podobne aj služobný úrad musí postupovať v štátnozamestnaneckých vzťahoch vždy v súlade so zákonom. Vo vzťahu k služobnému úradu má štátny zamestnanec práva, ktoré mu v praxi umožňujú brániť sa voči nezákonnému postupu služobného úradu. Štátny zamestnanec má napríklad možnosť podať sťažnosť, podať žiadosť o prešetrenie výpovede a obrátiť sa na Radu pre štátnu službu v prípade nedodržania princípov štátnej služby.

K Čl. 3

Princíp transparentného zamestnávania zaručuje rovnosť príležitostí pre prijatie do štátnej služby. Uchádzači o štátnu službu majú zákonom zaručený verejný prístup k informáciám o výberovom konaní a rovnakú možnosť prihlásiť sa do výberového konania vďaka centralizácii informácií o výberových konaniach cez centrálny informačný systém štátnej služby (ďalej len „centrálny informačný systém”). Podmienkou prijatia občana do stálej štátnej služby alebo aj do dočasnej štátnej služby je absolvovanie výberového konania, s výnimkou prípadov, keď ide o štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, odborníka ústavného činiteľa, štatutárny orgán vzhľadom na formu ich ustanovovania do funkcie, ktorú títo zamestnanci vykonávajú (vymenovanie, voľba) a subjekt, ktorý realizuje ustanovenie do funkcie [napr. Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada”), prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident”), vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”)]. Výnimku z absolvovania výberového konania, ktorej účelom je zrýchliť proces prijatia uchádzača do štátnej služby, majú tiež uchádzači na dočasné zastupovanie štátneho zamestnanca, napr. počas jeho dočasnej práceneschopnosti. Uvedené kategórie štátnych zamestnancov, ktorí sú prijímaní do štátnej služby bez výberového konania vykonávajú štátnu službu na dobu určitú, teda v dočasnej štátnej službe. Dočasná štátna služba trvá po dobu vykonávania verejnej funkcie, funkcie štatutárneho orgánu, funkcie ústavného činiteľa alebo pokiaľ trvá dôvod na zastupovanie štátneho zamestnanca.

K Čl. 4

Princíp efektívneho riadenia zabezpečuje efektivitu a hospodárnosť v riadení štátnych zamestnancov prostredníctvom systemizácie štátnozamestnaneckých miest, ako aj inštitútom služobného hodnotenia. Systemizáciou sa zabezpečí efektívne plánovanie štátnozamestnaneckých miest ako aj prehľad o počte štátnozamestnaneckých miest v služobných úradoch. Zásady systemizácie vydá úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len “úrad vlády“). Inštitút služobného hodnotenia zavádza povinnosť monitorovať a hodnotiť efektivitu práce štátnych zamestnancov ich nadriadenými.

K Čl. 5

Princíp nestrannosti vyzdvihuje verejný záujem nad osobný záujem štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby, ako aj služobného úradu v rozhodovaní o štátnozamestnaneckých vzťahoch. Do zákona je tento princíp premietnutý cez povinnosti štátnych zamestnancov konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami štátneho zamestnanca a nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo na prospech iného. Na druhej strane služobný úrad má povinnosť konať a rozhodovať
v štátnozamestnaneckých vzťahoch objektívne a bez prihliadnutia na osobné záujmy jednotlivcov, ktorí rozhodnutia v mene služobného úradu tvoria a vydávajú.

K Čl. 6

Princíp profesionality poukazuje na odborný, svedomitý a etický výkon služby štátnym zamestnancom. V tomto záujme mu služobný úrad poskytuje potrebné vzdelávanie a priestor pre dlhodobý profesionálny rozvoj. Vzdelávanie zákon zaručuje prostredníctvom práva a povinnosti štátnych zamestnancov vzdelávať sa a povinnosti služobného úradu toto vzdelávanie zabezpečovať, pričom cieľom je dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá štátnemu zamestnancovi umožní kvalitný výkon štátnej služby. Dlhodobý profesionálny rozvoj zaručuje zákon inštitútom vnútorných výberových konaní a inštitútom služobného hodnotenia. Vnútorné výberové konania zabezpečujú kariérny rast zamestnancov prostredníctvom uzavretej súťaže, na ktorú majú nárok len štátni zamestnanci a v ktorej možno zohľadniť aj ich služobné hodnotenie. Táto skutočnosť môže zamestnancov výrazne motivovať pri zlepšovaní svojho výkonu a vďaka tomu stúpnuť v rebríčku organizačnej hierarchie. Ďalší z inštitútov z predkladaného zákona, ktorý pomáha predchádzať narúšaniu princípu profesionality a tým podporovať jeho uplatňovanie v praxi je inštitút disciplinárnej zodpovednosti.

K Čl. 7

Princíp transparentného a rovnakého odmeňovania znamená, že štátni zamestnanci sú odmeňovaní na základe ustanovených zákonných podmienok. Zákon redefinuje platové triedy a na základe analýz ruší platovú triedu 1 a 2, nakoľko boli pod úrovňou minimálnej mzdy a využívali sa minimálne. Princíp transparentnosti sa v zákone uplatňuje možnosťou priznať alebo odobrať osobný príplatok na základe záverov služobného hodnotenia, čím objasňuje a objektivizuje kritériá pre jeho získanie a odobratie, nakoľko kritériá a ďalšie podrobnosti o služobnom hodnotení určí vyhláška, ktorú vydá úrad vlády. V zákone sa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: