Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe - § 63 - Majetkové priznanie

16.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.4 Komentár k zákonu o štátnej službe - § 63 - Majetkové priznanie

JUDr. Jana Kovácsová, JUDr. Simona Laktišová

§ 63

Majetkové priznanie

(1) Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Majetkové priznanie obsahuje údaje o

a) nehnuteľnom majetku,

b) hnuteľných veciach,

c) majetkových právach a iných majetkových hodnotách.

(3) Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou; za majetok sa považujú peňažné prostriedky v mene euro a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vklady v zahraničných bankách. Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak jeho súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového priznania delí rovnakým dielom.

(4) Súčasťou majetkového priznania štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti je aj čestné vyhlásenie o tom, že štátny zamestnanec nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti,48) ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.

(5) Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové priznanie

a) do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,

b) do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

(6) Majetkové priznanie sa podáva vedúcemu úradu. Vedúci úradu, ktorého vymenúva a odvoláva do funkcie vláda, podáva majetkové priznanie vedúcemu úradu úradu vlády. Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až d), f) a g) podáva majetkové priznanie tomu, kto ho vymenoval. Vedúci úradu, ktorý nie je štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, podáva majetkové priznanie vedúcemu úradu v služobnom úrade, v ktorom má osobný úrad.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorý je povinný deklarovať svoj majetok podľa osobitného predpisu.49)


Komentár k § 63

V § 63 zákonodarca uložil štátnemu zamestnancovi popri povinnostiach a obmedzeniach ustanovených v § 60 až 62 aj povinnosť podávať majetkové priznanie, v ktorom štátny zamestnanec deklaruje majetok, ktorý vlastní. Túto povinnosť si musí štátny zamestnanec plniť každý kalendárny rok trvania štátnozamestnaneckého pomeru, a to vždy do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Povinnosť podať majetkové priznanie má aj štátny zamestnanec do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, v uvedenom majetkovom priznaní deklaruje svoj majetok, ktorý vlastní ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Ak štátnemu zamestnancovi vznikne štátnozamestnanecký pomer napríklad k 1. februáru, štátny zamestnanec je povinný deklarovať svoj majetok podľa stavu k uvedenému dňu, avšak v tomto prípade už nemusí opätovne podávať ďalšie majetkové priznanie, aby si splnil svoju povinnosť podľa § 63 ods. 5 písm. b). Išlo by o duplicitu.

Hlavným účelom podávania majetkového priznania štátnymi zamestnancami je predchádzanie korupcii, čím sa teda táto povinnosť stáva jedným z proti korupčných opatrení.

Majetkové priznanie podáva štátny zamestnanec na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou zákona o štátnej službe. Majetkové priznanie podáva každý štátny zamestnanec, t.j. nie len vedúci štátny zamestnanec či štátny zamestnanec vo verejnej funkcii príp. odborník ústavného činiteľa. Jedinou výnimkou v tomto smere je štátny zamestnanec, ktorý je povinný deklarovať svoj majetok podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.; na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 § 63.

Zákon o štátnej službe v odsekoch 2 až 4 taxatívne ustanovuje obsahové náležitosti majetkového priznania. Ak štátny zamestnanec vlastní nehnuteľný majetok, tento musí uviesť v majetkovom priznaní vždy, a to bez ohľadu ne jeho cenu, resp. hodnotu. Štátny zamestnanec v majetkom priznaní neoceňuje svoj nehnuteľný majetok. Čo sa týka hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt, tieto uvádza v majetkovom priznaní len ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur. Na účely zákona o štátnej službe sa za tento majetok považujú peňažné prostriedky bez ohľadu na menu, vklady v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a v zahraničných bankách


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: