Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe - § 74 - Služobný preukaz štátneho zamestnanca

14.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.5 Komentár k zákonu o štátnej službe - § 74 - Služobný preukaz štátneho zamestnanca

JUDr. Jana Kovácsová

§ 74

Služobný preukaz štátneho zamestnanca

Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom. Služobný preukaz, ktorý vyhotoví služobný úrad, obsahuje najmä označenie služobného úradu, meno a priezvisko štátneho zamestnanca, osobné číslo pridelené štátnemu zamestnancovi a fotografiu štátneho zamestnanca.


Komentár k § 74

Vzhľadom na špecifický charakter štátnej služby zahŕňajúci činnosti, ktorými štátny zamestnanec plní úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo plní úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí a súčasťou ktorých je okrem iného i napríklad kontrola, dozor, inšpekcia, vnútorný audit alebo vládny audit, právne zastupovanie, atď. je namieste, aby sa štátny zamestnanec v týchto ale aj v iných prípadoch v závislosti od okolností konkrétnej situácie preukazoval pri vykonávaní štátnej služby služobným preukazom. Služobné preukazy sú v mnohých služobných úradoch využívané i na autentifikáciu štátneho zamestnanca a umožnenie mu vstupu do


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: