Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe - § 85 - Služobná prax

14.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.5 Komentár k zákonu o štátnej službe - § 85 - Služobná prax

JUDr. Jana Kovácsová

§ 85

Služobná prax

(1) Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru okrem času

a) zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 42; to neplatí, ak sa v trestnom konaní nepotvrdili dôvody pre zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby,

b) čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkčný plat, trvajúceho nepretržite aspoň desať služobných dní okrem služobného voľna podľa § 69 ods. 1 písm. d).

(2) Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava aj

a) čas vykonávania štátnej služby vrátane času, ktorý sa posudzuje za vykonávanie štátnej služby, podľa predpisov platných do 31. októbra 2009,

b) odborná prax podľa § 132 ods. 1.

(3) Ten istý čas možno započítať do dĺžky služobnej praxe len raz.

(4) Na účely započítavania služobnej praxe čas trvania predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pomeru preukazuje služobnému úradu štátny zamestnanec.


Komentár k § 85

Cieľom ustanovenia § 85 je zamedziť interpretačným nezrovnalostiam pri započítavaní služobnej praxe na účely zvyšovania platovej tarify za služobnú prax. V odseku 1 zákonodarca expressis verbis určuje, že do dĺžky služobnej praxe sa započítava čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca okrem explicitne vymedzených druhov časových úsekov, ktoré sa do dĺžky služobnej praxe nezapočítavajú. Do dĺžky služobnej praxe sa tak nezapočítava:

1. čas, kedy bol štátny zamestnanec zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu, že bol obvinený zo spáchania úmyselného trestného činu a jeho ďalšie vykonávanie štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby.

Ak sa však v trestnom konaní nepreukázali dôvody, pre ktoré bol štátny zamestnanec zaradený mimo činnej štátnej služby, do dĺžky služobnej praxe sa započítava aj čas jeho zaradenia mimo činnej štátnej služby.

2. nepretržité čerpanie služobného voľna v rozsahu minimálne 10 služobných dní, za ktoré štátnemu zamestnancovi nepatrí funkčný plat. Výnimkou v tomto smere je čerpanie služobného voľna z dôvodu účasti štátneho zamestnanca na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným štátom realizovanom služobným úradom v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou a ktorý v tejto súvislosti dlhodobo vykonáva činnosti v štáte, ktorému je pomoc poskytovaná. Toto služobné voľno sa započítava do služobnej praxe.


Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa tak nezapočítava napríklad čerpanie služobného voľna z dôvodu vykonávania funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby.

V odseku 2 zákonodarca vymedzuje časové úseky, ktoré sa popri času trvania štátnozamestnaneckého pomeru započítavajú tiež do dĺžky služobnej praxe. Konkrétne sa do dĺžky služobnej praxe započítava čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 a odborná prax priznaná k 31. decembru 2003 u tých štátnych zamestnancov, ktorým táto odborná prax ostala zachovaná aj podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 za splnenia podmienky, že štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca trvá nepretržite po 31. decembri 2003 do účinnosti tohto zákona (odborná prax podľa § 132 ods. 1).

Do dĺžky


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: